SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Campania “City Garden Junior. Activități de grădinărit pentru copii mici în orașe mari.” este organizată de Yurta Prod S.R.L., cu sediu in Săcele, Bulevardul Brașovului nr. 80, jud, Brașov, având CUI RO6702047 si J08/3515/94, cont deschis la Banca Raiffeisen, sucursala Săcele, cont bancar RO61RZBR0000060001140985, reprezentat de Magdó Mariana, administrator.

1.2. Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul oricând pe durata desfășurării Campaniei; orice modificare adusă prezentului Regulament va face obiectul unui Act Adițional ce va fi publicat pe site-ul yurta.ro cu cel puțin 24 (douăzecișipatru) de ore înainte de data de la care modificarea va produce efecte.

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată și se desfășoară începând cu data de 7.05.2021 și se încheie la data de 6.06.2021, ora 20:59:59.

Aceasta se va desfășura în condițiile detaliate în secțiunea 4 – Mecanismul campaniei.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

La acest proiect pot participa persoanele fizice, cu vârsta de cel puțin 7 (șapte) și cel mult 11 (unsprezece) ani împliniți la data înscrierii în campanie, cu domiciliul/reședința stabilă în România, pentru care reprezentanții legali (în formularul de înscriere asa numiți: persoane de contact) ai acestora acceptă condiţiile prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Tema proiectului

În cadrul campaniei, participanților selecționați li se trimite prin poștă un kit City Garden Junior și toate accesoriile necesare activității (în continuare: pachet). În săptămâna care urmează după expediere se vor ține activitățile on-line de grădinărit în cadrul căruia vor fi folosite pachetele trimise.

Numărul maxim de participanți pentru care, în cadrul campaniei, se vor trimite de pachete este de 192. Deci sunt disponibile un număr de 192 locuri de participare în cadrul proiectului.

4.2. Eligibilitate la înscriere. Persoanele având vârsta de cel puțin 7 (șapte) și cel mult 11 (unsprezece)ani, împliniți la data începerii campaniei (07.05.2021). Prioritate vor avea persoanele cu domiciliul în localitățile: Arad, Brașov, Baraolt, Miercurea Ciuc, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Oradea, Sibiu, Sfântu Gheorghe, Timișoara.

Pentru participarea la campanie se va parcurge procedura de înscriere disponibilă prin platforma on-line de pe site-ul societății: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWqyl73-x8FxNwSt0E0usXhCagBXndLkfXRElhYeAdTGmk_Q/closedform

Persoanele interesate trebuie să dețină echipamentele necesare a orelor de studiu on-line: calculator, cameră web, microfon, legătură la internet.

4.2. Pașii de participare la proiect

1. Persoanele interesate se vor înscrie cu date corecte pe platforma on-line disponibilă pe site-ul societății.

2. Organizatorii vor face a preselecție în ordinea înregistrării și ținând cont de domiciliul declarat al înscrișilor la campanie.

3. După preselecție toate persoanele care s-au prezentat la înscriere vor fi anunțate prin e-mail despre rezultatul înregistrării, respectiv dacă sunt participanți sau nu.

SECȚIUNEA 5. PRESELECȚIA ÎNSCRIȘILOR PENTRU PARTICIPARE

5.1 CRETERII DE PRESELECȚIE

Organizatorii vor face a preselecție în ordinea înregistrării și a domiciliului înscrișilor la proiect, prioritate având persoanele care au domiciliul în orașele: Arad, Brașov, Baraolt, Miercurea Ciuc, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Oradea, Sibiu, Sfântu Gheorghe, Timișoara. Totodată, dacă este cazul, organizatorii vor face o proporționare după domicilii.

Numărul de locuri disponibile în cadrul proiectului este de 192 (o sută nouăzeci și două).

Înainte de finalizarea înregistrării, reprezentanții legali ai persoanelor care se înregistrează trebuie să verifice corectitudinea datelor persoanei înscrise. Societatea nu răspunde de pachetele nelivrate ori livrate la adrese declarate eronat.

5.2 PARTICIPAREA LA PROIECT

Toate persoanele care au completat corect formularul de înscriere vor fi anunțate despre rezultatul înregistrării, prin e-mail, până la ora 23.59.59 pe data de 27.05.2021. Prin înregistrare, reprezentantul legal al fiecărui participant își asumă disponibilitatea de participare la activitățile on-line și își asumă răspunderea pentru respectarea condițiilor indicate în acest Regulament.

Organizatorul va trimite 192 de pachete către participanți, în ordinea selecției acestora.

Pachetele vor fi trimise până în data de 02.06.2021 prin curieratul Poștei Române cu predare personală și cu livrare la domiciliu.

Înscrierea în program și kitul de plantare City Garden Junior (pachetul) sunt gratuite.

În urma preselecției, fiecare participant selectat va fi anunțat prin e-mail, până la ora 23:59:59 la data de 03.06.2021, cu privire la data și ora exactă a activității lui, precum și la datele de contact necesare a orei de studiu.

Activitățile on-line vor fi ținute pe datele de 05-06.06.2021. în intervalul orelor 8:00 și 20:00.

Se interzice înregistrarea audio-video a activității on-line, precum și participarea persoanelor neînregistrate la orele de studiu, altele decât reprezentantul legal al participantului. Totodată transmiterea datelor și orei de studiu către alte persoane este interzisă.

Organizatorii își rezervă dreptul de modificare a condițiilor activităților.

Validarea înscrierii va fi făcută de către Organizator prin verificarea îndeplinirii condițiilor de validitate și participare din prezentul Regulament. Participanții care nu fac dovada îndeplinirii acestor condiții nu vor fi validați. În eventualitatea unei dispute asupra validității unor înscrieri, decizia Organizatorilor este definitivă. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru înscrierile necorespunzătoare.

SECȚIUNEA 6. RESPONSABILITATEA

Organizatorul proiectului nu are nicio răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către participanți prin reprezentanți legali.

Organizatorul nu își asumă nici o răspundere decurgând din acordarea pachetelor, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenții de orice natură legate de pachet și de participare.

Reprezentantul legal al participantului își asumă întreaga răspundere pentru acceptarea pachetului, Organizatorul neasumându-și niciun fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecințe născute în urma acceptării pachetului

Organizatorul nu are obligația de a purta corespondența privitoare la rezultatele preselecției privind participare la campanie.

Reclamațiile referitoare la pachet și modul de desfășurare al activităților ulterioare nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

Trimiterea pachetelor și organizarea orelor de studiu va fi efectuată de către Organizator.

SECȚIUNEA 7. ANGAJAMENTE, CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Tuturor participanților și reprezentanților legali ai acestora le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către reprezentanții legali ai participanților la campanie exclusiv în scopul anunțării și identificării participanților, respectiv transmiterii pachetelor, conform legislației în vigoare.

Prin înscrierea la campania City Garden Junior. Activități de grădinărit pentru copii mici în orașe mari.”, reprezentanții legali ai participanților sunt de acord și se obligă să respecte prevederile prezentului Regulament.

Prin participarea la proiect, reprezentanții legali ai participanților își exprimă acordul ca fotografiile trimise de ei cu privire la activitățile on-line, părerile participanților despre activități și capturile de ecran realizate pe parcursul orelor de studiu on-line de către Organizator în care sunt surprinse imagini ale participanților în desfășurarea activităților obiect al campaniei, să fie  prelucrate și publicate pe site-ul yurta.ro, ori pe pagina de facebook a societății organizatoare

SECȚIUNEA 8. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator și reprezentanții/participanții la campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu îl vor înainta spre soluționare instanței competente române.

Prin participarea la campanie, reprezentanții legali ai participanților sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Campania poate înceta înainte de termenul stabilit, prin decizia Organizatorului sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea proiectului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect. Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.