Regulament oficial al concursului “Frumusețea grădinii de toamnă”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Concursul “Frumusețea grădinii de toamnă” este organizat de Yurta Prod S.R.L., cu sediul în Săcele, Bulevardul Brașovului nr. 80, jud. Brașov, având CUI RO6702047, înregistrat la Registrul Comerțului sub J08/3515/94, cont deschis la Banca Raiffeisen, sucursala Săcele, cont bancar RO61RZBR0000060001140985, reprezentat de Magdó Mariana, administrator.

1.2. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul oricând pe durata desfășurării Concursului; orice modificare adusă prezentului Regulament va face obiectul unui Act Adițional ce va fi publicat pe site-ul yurta.ro cu cel puțin 24 (douăzecișipatru) de ore înainte de data de la care modificarea va produce efecte.

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Concursul este organizat și se desfășoară pe pagina de Facebook Yurta Prod în perioada 02-08 Noiembrie 2020. Pentru a participa la acest concurs, este necesar să aveți cont de Facebook, completat cu o adresă de e-mail validă și nume/prenume reale.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

La acest concurs pot participa persoane fizice cu vârsta de minimum 18 (optsprezece) ani împliniți până la data înscrierii în concurs, cu domiciliul/reședința stabilă în România, care acceptă condiţiile prezentului
Regulament, care dețin un cont Facebook cu nume și prenume reale.

Concursul este destinat tuturor pasionaților de grădinărit.

Nu pot participa la acest concurs angajații Organizatorului, soții, soțiile și rudele de gradul întâi (părinți, copii) ale angajaților Organizatorului.

Organizatorul are dreptul să discalifice și să anuleze comentariile care conțin un limbaj defăimător sau licențios.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. Eligibilitate. Toți utilizatorii de Facebook care trimit o poză despre gradină sau balconul lor de toamnă. În poza trimisă trebuie să apară plante, sau aranjamente din plante  care evidențiează frumusețea toamnei.

4.2. Pașii ce trebuie parcurși pentru înscriere sunt următorii:

 Dă “ like” și “ follow” paginii Yurta (dacă n-ai făcut-o până acum) și trimite-ne fotografia făcută în mesaj privat.

Fotografiile trebuie să fie făcute de tine, preluarea fotografiilor de pe internet este inutilă și duce la descalificare.

În poza cu grădina sau balconul de toamnă trebuie să apară plante sau aranjamente de toamnă din plante. Pozele care arată doar elemente decorative sau mobilier de grădină nu vor fi postate! Încercăm să surprindem frumusețea plantelor toamna!

SECȚIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR ȘI DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

5.1. Descrierea premiilor

Premiile oferite în cadrul acestui concurs sunt următoarele:

Locul 1: O miniseră de 1,62 mp + o răsadniță medie cu semințe de tomate

       

 

 

 

Locul 2: Un suport semicerc mic pentru lemne de foc+ doi trandafiri altoiți+trei arbuști fructiferi

Locul 3: Un suport semicerc mic pentru lemne de foc,+un trandafir altoiț + doi arbuști fructiferi

Câștigătorul nu are posibilitatea să primească contravaloarea premiului în bani sau alte obiecte și nici dreptul de a cere schimbarea lui, în niciun fel. Premiul atribuit nu poate fi transferat unei alte persoane.

5.2. Acordarea premiilor

Premiile vor fi acordate pe baza aprecierilor primate de la utilizatorii de Fb, pe 16 noiembrie, la ora 08:00 vom desemna câștigătorul!

Validarea câștigătorilor se face de către reprezentantul Organizatorului după verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute în prezenta secțiune. În maximum 1 zi lucrătoare de la finalul concursului se vor anunța câștigătorii pe pagina alocată concursului de pe Facebook și printr-un comentariu la postarea oficială a concursului de pe pagina de Facebook a firmei Yurta Prod.

Câștigătorii trebuie să urmărească rezultatele concursului și să-și revendice premiile în maximum 1 zi prin comunicarea datelor personale către Organizator.

Refuzul de a transmite aceste date și/sau de a primi premiul conduce la pierderea premiului.

Desemnarea câștigătorului va fi realizată conform indicațiilor de la
Secțiunea 4.
Nu se admit nici un fel de solicitări din partea câștigătorului cu privier la modificarea sau schimbarea premiului. Validarea câștigătorului ale căror nume au fost comunicate pe pagina de Facebook Yurta Prod se va face în următoarele condiții:

Participantul selectat drept potențial câștigător va comunica datele personale și de contact, în termen de maximum 1 (o) zi lucrătoare de la data afișării numelui pe pagina de Facebook. Datele vor fi trimise reprezentantului Organizatorului la adresa ce va fi comunicată odată cu afișarea câștigătorului. Mesajul trebuie să conțină: numele și prenumele câștigătorului, adresa de livrare a premiului, adresa de email, un număr de telefon de contact.

Organizatorul va confirma validarea câștigătorilor prin: afișare pe Facebook, e-mail și/sau telefonic, în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data transmiterii informațiilor necesare. Dacă în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la afișarea numelui potențialului câștigător nu a fost validat câștigătorul (adică nu a trimis datele necesare validării în termenul
specificat și/sau nu a îndeplinit condițiile de participare și validare), acesta va pierde dreptul la premiu.

Validarea înscrierii și a câștigătorului va fi făcută de către Organizator prin verificarea îndeplinirii condițiilor de validitate și participare din prezentul Regulament. Participanții care nu fac dovada îndeplinirii acestor condiții nu vor fi validați. În eventualitatea unei dispute asupra validității unor înscrieri, decizia Organizatorilor este definitivă.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru înscrierile
necorespunzătoare. În cazul în care premiile vor rămâne la Organizator din diverse motive, de exemplu dacă nu vor fi înscrieri valide la concurs sau nu se pot valida câștigătorii selectați, Organizatorul poate dispune liber de cele 3 premii.

SECȚIUNEA 6. RESPONSABILITATEA

Organizatorul concursului nu are nici o răspundere și nu va putea fi implicat în litigii, în ceea ce privește corectitudinea datelor personale trimise de către participanți.

Organizatorul nu își asumă nici o răspundere cu privire la modul de acordare a premiilor, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricăror alte pretenții de orice natură legate de vreun premiu.

Câștigătorii își asumă întreaga răspundere pentru acceptarea premiului, Organizatorul neasumându-și niciun fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecințe născute în urma acceptării premiului.

Organizatorul nu are obligația de a purta corespondența privitor la
solicitările participanților necâștigători.

Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului primirii
premiului, nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei promoții, decizia Organizatorului este definitivă.

Livrarea premiilor va fi efectuată de către Organizator la adresa de livrare comunicată de câștigător în termenul comunicat la secțiunea 5.2.

SECȚIUNEA 7. ANGAJAMENTE, CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la validarea câștigătorilor exclusiv în scopul identificării acestora și livrării premiilor, conform legislației în vigoare.

Prin înscrierea la concursul “Frumusețea grădinii de toamnă”, participanții sunt de acord și se obligă să respecte prevederile prezentului Regulament.

Prin participarea la concurs, participanții își exprimă acordul ca fotografiile trimise de ei să fie publicate într-un album pe pagina oficială de Facebook a firmei Yurta Prod, cu etichetarea participantului.

După încheierea concursului și anunțarea câstigătorului, datele cu caracter personal furnizate de participanți către noi vor fi șterse în termen de cel mult 60 de zile. Astfel, nu vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care sunt colectate.

SECȚIUNEA 8. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea
litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu îl vor înainta spre soluționare instanței competente române.

Prin participarea la concurs, participanții sunt de acord să respecte și să
se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului
Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs poate înceta înainte de termenul stabilit, prin decizia Organizatorului sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.

Yurta Prod SRL